-- Geheel in lijn met haar lange traditie op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemerschap heeft Xerox Corporation de bescherming van het milieu hoog op de agenda staan als het gaat om het ontwerpen, produceren, verwerven, vermarkten, distribueren, onderhouden, hergebruiken/recyclen en afvoeren van haar producten en alle daarmee verband houdende zaken. Alle Xerox bedrijfsactiviteiten en producten voldoen minimaal aan de daarop betrekking hebbende wettelijke eisen en voorschriften, alsmede aan de eigen, strenge milieunormen.

De betrokkenheid blijkt uit het feit dat Xerox nu reeds voldoet aan de Europese richtlijn tot beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS), die van kracht wordt op 1 juli 2006. Deze nieuwe richtlijn beperkt het gebruik van bepaalde materialen, zoals lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom en de broomhoudende brandvertragers PBB (poly-gebromeerde bifenyl) en PBDE (poly-gebromeerde difenyl ethers), in elektrische en elektronische producten. Tegen 1 juli 2006 zullen deze materialen al nagenoeg uitgebannen (d.w.z. gereduceerd tot waarden beneden de wettelijke eisen) zijn uit Xerox producten die onder de RoHS-richtlijn vallen (uitzonderingen worden gemaakt voor gevallen waarin alom bekend en gedocumenteerd is dat vanuit technisch oogpunt geen vervanger beschikbaar is, conform de vrijstellingsregels onder de EG RoHS-richtlijn).

Xerox is een vooraanstaande onderneming op het gebied van het ontwerpen en produceren van zogenaamde 'afvalvrije producten'. Elke nieuwe generatie Xerox producten is ontworpen gericht op meer functionaliteit, lager energie- en materiaalverbruik en vereist minder gevaarlijke stoffen gedurende de gehele levensduur van het product. Ieder jaar opnieuw zorgt Xerox ervoor dat maar liefst 65 miljoen kg minder afvalstoffen terechtkomen op stortplaatsen, door producten en onderdelen te ontwikkelen die kunnen worden hergebruikt tot andere producten aan het einde van hun levensduur.

De ervaring die Xerox heeft op het gebied van recycling en hergebruik van daartoe geschikte producten en onderdelen zal het uiteindelijke doel verder helpen: afvalvrije producten, een afvalvrij milieu, en milieuvriendelijke drukprocds.

Kijk op http://www.xerox.com/environment. voor meer informatie over het milieubeleid en de milieuprogramma's van Xerox. Hier kunt u tevens een exemplaar aanvragen van het rapport over 2005 inzake de voortgang op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.