Breukelen -- Xerox gaat samenwerken met The Nature Conservancy om het beheer van bossen in de wereld, die ruwe grondstoffen voor papier leveren, te verbeteren. Dit initiatief strookt met het belang dat het bedrijf van oudsher hecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en wordt in het eerste Global Citizen Report duidelijk verwoord.

De aankondiging van een donatie van 1 miljoen dollar door The Xerox Foundation aan het Conservancy valt samen met de presentatie van Xerox' 2006 Report on Global Citizenship, een uitgebreide samenvatting van het beleid in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, recente prestaties en doelstellingen van de onderneming.

In het rapport, dat 70 pagina's beslaat, zijn voor het eerst gegevens over de performance van de onderneming op het gebied van het milieu, het beleid op de werkplek, en het beleid aangaande de verantwoorde omgang met klanten, de positie van de onderneming in de maatschappij en de bedrijfsvoering bijeengebracht. Het rapport met de naam 'Revealing Our True Colours' behandelt onderwerpen als ethiek en goed ondernemingsbestuur, bescherming van klantgegevens en klanttevredenheid, werknemerdiversiteit en -ontwikkeling, milieu-initiatieven, filantropie, vrijwilligerswerk, en andere zaken.

"In een steeds complexere wereld waarin steeds meer krachten een rol spelen, moeten wij een voorbeeldfunctie vervullen. Elke generatie Xerox werknemers streeft ernaar een bijdrage te leveren om de onderneming, de gemeenschappen waarin zij zaken doen en in het algemeen het leefklimaat, te verbeteren. We beseffen allemaal dat we deel uitmaken van een continu experiment om te laten zien dat goed zakendoen en goede normen en waarden niet alleen te combineren zijn, maar elkaar zelfs versterken", schrijft Anne Mulcahy, voorzitter en CEO van Xerox, aan de betrokkenen in de brief die het rapport begeleidt.

Als de grootste distributeur ter wereld van losbladpapier aanvaardt Xerox haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzame ontwikkeling door papier efficint te gebruiken en de bossen te beschermen. Het bedrag van 1 miljoen dollar en de expertise van Xerox zal door The Nature Conservancy/ - een van de meest gerespecteerde organisaties op het gebied van natuurbehoud ter wereld - voor de volgende zaken worden aangewend:
  • de ontwikkeling van een online database voor de noordelijke bossen in Canada;

  • de versterking van de normen voor certificering van derden op het gebied van duurzaam bosbeheer en legale herkomst op basis waarvan Xerox zich ervan verzekert, dat het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen;

  • de vaststelling van best management practices op het gebied van bosbiodiversiteit en de communicatie hiervan aan bosbeheerders, papierleveranciers en anderen.
Het uiteindelijke doel is verregaand profijt te genereren voor de Canadese bossen en andere bossen in de hele wereld. Daarbij wordt in Nederland het natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray op kosten van Xerox vergroot en verbeterd ter compensatie van een eerder in 2004 door Xerox ter bebouwing verworven stuk grondgebied. De samenwerking is een toevoeging aan de bestaande initiatieven van Xerox om het milieu zoveel mogelijk te beschermen, zoals het ontwikkelen van papier dat 100 procent gerecycled is, het ontwerpen van printers en copiers met automatische dubbelzijdige afdrukfunctie, en het investeren in digital imaging en workflow-instrumenten, die klanten helpen minder afhankelijk te worden van papier.

Andere initiatieven die in het rapport worden uiteengezet, zijn onder meer:
  • De recente invoering binnen Xerox van de Electronic Industry Code of Conduct, die goede gedragsregels vaststelt voor bedrijven die zaken doen met de electronica-industrie. Het uitgebreide programma van de onderneming op het gebied van ethiek en compliance begint met een Global Code of Conduct voor alle werknemers en is gentegreerd in de wereldwijde bedrijfsactiviteiten van Xerox.

  • Het recht op gegevensbescherming van klanten en de naleving van en activiteiten aangaande wereldwijde bepalingen, waaronder de Europese richtlijn Gegevensbescherming, de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act, en de Amerikaanse Information Protection Act.

  • Programma's die duurzame ontwikkeling nastreven, zoals het 'clean tech' onderzoeksproject in het Palo Alto Research Centre, en innovaties zoals solid ink colour printing, die inktcartridges overbodig maakt en circa 90 procent minder afval genereert dan laserprinters.

  • Aanhoudende activiteiten van Xerox die bijdragen aan een milieuvriendelijke wereld, zoals het vervaardigen en recyclen van producten, waardoor in 2005 alleen al 107 miljoen pond afval minder werd geproduceerd; het zoveel als mogelijk ontwikkelen van Xerox producten op een dusdanige manier dat ze voldoen aan ENERGY STAR efficintie; de uitstoot van broeikasgassen door Xerox wereldwijd met 10 procent terugbrengen in een tijdsbestek van 10 jaar - tussen 2002 en 2012.

  • Werknemerdiversiteit in de VS en de stappen die Xerox onderneemt om een wereldwijd inclusieklimaat te realiseren, hetgeen gepaard gaat met een goede ondersteuning van werknemers via prestatiebeloning en flexibele werkuren. Ongeveer 6500 - circa 20 procent - van de werknemers van Xerox in de VS werken nu vanuit 'virtuele' kantoren.

  • Bijdragen aan de gemeenschappen waar Xerox werknemers werken en wonen via donaties, onderwijsprogramma's en vrijwilligerswerk door werknemers. Het rapport geeft verscheidene voorbeelden van activiteiten door Xerox in gemeenschappen in de hele wereld, zoals het Social Service Leave Programme, dat geselecteerde werknemers maximaal n jaar betaald verlof biedt om fulltime voor een organisatie zonder winstbejag te werken, en de Vila Olimpica, een programma in Brazili voor kansarme kinderen, dat jaarlijks meer dan 1500 kinderen de gelegenheid geeft een Olympische sport te leren en te beoefenen. Ook in Nederland worden diverse maatschappelijke organisaties door Xerox ondersteund via donaties, de beschikbaarstelling van producten of dienstverlening.
Volgend jaar is Xerox van plan een mensenrechtenbeleid te ontwikkelen dat in overeenstemming is met de kernwaarden van de onderneming. Dit zijn de onderliggende principes van de manier waarop Xerox de onderneming leidt, overal ter wereld. Ook wil Xerox eind 2007 wereldwijd producten leveren die voldoen aan de RoHS-richtlijn. Xerox heeft inmiddels voldaan aan de eisen van de Europese Richtlijn 'Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur' die in 2006 van kracht werd.

"Zoals de meeste zaken in het bedrijfsleven, is de verantwoordelijkheid van een grote onderneming een continu proces. Ook al doen we het nu nog zo goed, in de toekomst moeten we het nog beter doen. Veel beter zelfs", aldus Mulcahy.

Xerox is uitgegaan van de Global Reporting Initiative Guidelines voor het bepalen van de maatstaven waaraan de inhoud en performance van het 2006 Report on Global Citizenship moeten voldoen. Xerox heeft ook overleg gepleegd met Business for Social Responsibility, een organisatie zonder winstoogmerk, die als doel heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen, om de relevantie, de volledigheid en de responsieve kwaliteiten van het rapport voor de betrokkenen vast te stellen.

Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V.,
Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost,
tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl

Noot voor de redactie:
U kunt het Xerox Global Citizens Report desgewenst downloaden via onderstaande link:Corporate Citizenship

Een exemplaar van het Xerox Global Citizen Report is ook verkrijgbaar